Neem vrymoedigheid om by enige van die volgende projekspanne of diensgeleenthede in te skakel.

Ons het jou baie nodig!!

Frikkie & Esther Kellerman Sendelinge – Nuusbrief Ebenezer 2018 Mrt

Finansies:

Ons befonds ons sendelinge, projekte en aksies deur middel van:* Geloofsgelofte-offers (GGO) of Onderneming vir Wêreldsending wat spesifiek vir wêreld­sending gegee word. Aan die begin van die finansiële jaar kry elke lidmaat (ook ons kinders) geleentheid om ‘n GGO te maak. Dit is ‘n wonderlike geleentheid om in die geloof te groei soos jy ervaar hoe die Here bo jou ver­wagting voorsien. Jaarliks word hierdie offers tydens Februarie/Maart hernu. (Sien kaartjie verder in die berig.)Alle fondse wat vir sending gegee word, word in ons Sending­fonds, waaruit al ons verpligtinge ten opsigte van wêreldsending nagekom word, gestort.
-Betaling van jou Geloofsgelofte-offer / jou onderneming kan geskied deur:
1— Saam met normale maandelikse dankoffer (BRUIN KOEVERT) wat uitgedeel word by besoekpunte. Dui asb dit in die kolom SENDING aan. Koeverte ook beskikbaar by kerkkantoor.
2—‘n Elektroniese inbetaling (EFT)
Bankbesonderhede:
Bank: ABSA Tak: Yorkstraat, George
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 890 580 009
EFT – MERK ASB DUIDELIK “GGO”
3— ‘n Debietorder (wat jy asb self by jou Bank reël)
– MERK ASB DUIDELIK “GGO”.Om sake te vergemaklik, gebruik gerus ook die onderstaande GGO / onderneming kaartjie – epos na finans@george-bergsig.co.za:

 

Testamentêre bemakings:
Oorweeg dit biddend om ‘n testamentêre bemaking ten bate van ons Sendingfonds in jou boedel te beskryf. Op dié wyse kan jy selfs na jou dood by wêreldsending betrokke wees en steeds die koninkryk van God dien.

 

Donasies:
Alle donasies vir wêreldsending word in die Sendingfonds gestort en vir dié uitsluitlike doel aangewend.