Ons befonds ons sendelinge, projekte en aksies deur middel van:

Geloofsgelofte-offers (GGO) wat spesifiek vir wêreldsending gegee word:
Aan die begin van die finansiële jaar kry elke lidmaat (ook ons kinders) geleentheid om ‘n GGO te maak.  Dit is ‘n wonderlike geleentheid om in die geloof te groei soos jy ervaar hoe die Here bo jou verwagting voorsien. Jaarliks word hierdie offers tydens Februarie/Maart hernieu. Alle fondse wat vir sending gegee word, word in ons Sendingfonds, waaruit al ons verpligtinge ten opsigte van wêreldsending nagekom word, gestort.

Kaartjies is ook by die kerkkantoor beskikbaar:

GGO-Onderneming 2014--1GGO-Onderneming 2014---1

Testamentêre bemakings: Oorweeg dit biddend om ‘n testamentêre bemaking ten bate van ons Sendingfonds in jou boedel te beskryf.  Op dié wyse kan jy selfs na jou dood by wêreldsending betrokke wees en steeds die koninkryk van God dien.

Donasies: Alle donasies vir wêreldsending word in die Sendingfonds gestort en vir dié uitsluitlike doel aangewend.