Msinga-uitreik

Categories: Nuus

Dankie aan die gemeente wat by die Here in getree het vir vanjaar se uitreik na Msinga.

Die tema vir vanjaar se uitreik is was: LEWE DEUR DIE GEES – en tydens die aand-boodskappe het ons aan die hand van Gen. 39 gefokus op ‘n verskeidenheid van waardes (soos vertroue; eerlikheid; verantwoordelikheid; dankbaarheid; ens.)

Handig asb jou gevulde COKE BLIKKIE so spoedig moontlik in.

 

 

MSINGA 2019- Getuienisse

Msinga 2019- eBusi – ds Charl du Plessis PDF

Msinga Uitreik – eBusi – Junie 2019

 

 1. Ons doel

Ons gaan om te dien … en om die liefde van ons Heer te lééf (1 Joh. 3:18).  Ons bou aan verhoudings met die plaaslike lidmate en gemeenskap.  Ons wil mense help om by Jesus uit te kom – om Hom ook lief te kry en te groei in ‘n verhouding met Hom.

Hou ons gemeente se visie in gedagte:  “God verander lewens.  Hy stuur ons om sy liefde te leef.”

 1. Die manier waarop ons dit wil doen
 • Onder leiding van die Heilige Gees … met liefde en gebed
 • Deur sterk te fokus op die bou van verhoudings … mense te besoek aan huis, hul te leer ken, met hul oor Jesus en hul persoonlike behoeftes te gesels, vir hul om te gee en vir hul te bid … en ons doen dit deur die liefde van Jesus te lééf
 • Ons stel opreg in hul belang en meng met die gemeeskap; respekteer hul en hul kultuur; wees altyd vriendelik en behulpsaam; dien met die gesindheid van Jesus; gee om vir die siekes en armes; speel met die kinders; deur opreg en eg te wees in wat ons doen
 • Ons help die plaaslike gemeente om doelmatige fasiliteite te hê wat vir hul en die gemeenskap tot diens kan wees.
 • Daarom het ons elke jaar ook praktiese projekte waar ons soms aanbou, verf, kaste insit, help met elektriese werk, swaaie bou, herstel- en onderhoudswerk doen, opleiding gee, heinings span, water aanlê, ens.
 • Die bediening aan die kinders van eBusi bly altyd vir ons ‘n belangrike prioriteit
 • Ons bou ‘n langtermyn verhouding met die gemeenskap van eBusi – ons gaan jaarliks na dieselfde omgewing en soek kontinuiteit in ons bediening aan die gemeenskap
 • In die proses werk ons ten nouste saam met ds. Bonginkosi (Jobe) Sithole en baba Mlango (op wie se grond die kerkie staan). Wat ons doen, doen ons op hul versoek.

  

 1. Gebedsondersteuning

Ons uitreik moet geanker wees in gebed.  Dat die Heilige Gees die voorbereidingswerk sal doen; harte en lewens sal aanraak en dat God sy hand van genade en sorg oor ons uitgestrek sal hou vandat ons hier in George vertrek, tot ons weer terug is.

 

 1. Wandel in die Woord

Elke oggend begin ons ons dag met ruim tyd van afsondering waar ons stil word voor die Here om na Hom te luister – ons noem dit “Wandel in die Woord”.  Vanjaar gaan ons deur Rom 8 “wandel”.  Ons gaan elke dag (vir die eerste uur – van 08:00 tot 09:00) ‘n gedeelte van Rom 8 lees, dit self oordink en daarna in kleingroepe bespreek.

 

 1. Daaglikse uitreike

Elke dag sal daar praktiese projekte en kinderwerk wees waarby ‘n gedeelte van die span betrokke is – Jan neem daar die leiding en organiseer die werkspanne.  Die res van die groep sal dan by uitreike na die gemeenskap betrokke wees.

 

 1. Gebed tydens uitreik

Daagliks, tydens ons uitreik, sal daar ‘n gebedsstasie wees waar jy vir ‘n tydjie kan gaan bid vir die uitreik en die uitdagings van die dag.

 

 1. Getuienisse

Elke aand tydens ons aandprogram (veldtogte) gaan daar geleentheid wees om jul persoonlike getuienisse te lewer

 

 1. Veldtogte saans / Aandbediening

Die aandprogram sien hoofsaaklik soos volg daar uit: 

Terwyl ons wag vir die mense om te kom, sit ons die Dataprojektor aan met ‘n kinder DVD waarna die kinders (en grootmense wat al daar is) kyk. Ons begin deur saam te sing … en ons, die koor van iKapa, bedien hul met ‘n lied of drie. Koor van eBusi sing. Getuienisse. Boodskap met dramas en poppekas.

Tydens die aandprogram doen ons doelbewus moeite om tussen die mense van eBusi te gaan sit.  Ons is daar om die gemeenskap te bedien en verhoudings met hul te bou.  Saans tussen alles deur het ons die wonderlike geleentheid om gesprekke met mense te voer, na hulle te luister en sommer net daar ook vir hul te bid.

 

 1. Sangbediening

Indien ons die talent het kan daar ook ‘n klein sanggroepie onstaan (ook individue) wat in die aande met ‘n lied of twee kan bedien.

 

 1. Boodskappe saans

Ons help die mense verstaan dat almal van ons die Woord kan bring – dis nie net die umfundisi/dominee se werk nie.

 

 1. Geestelike begeleiding

Spesifieke tye is daarvoor opsy gesit.

 

 1. Afsluiting saans

Aan die einde van die dag, na ons geëet en die dag se werksaamhede evalueer het, sluit ons die dag af met ‘n gedeelte uit die Skrif en gebed.

 

 1. Wenke en hulpmiddels

My eie lewe en liefde sal die belangrikste manier bly waardeur ek die evangelie bedien.

Ons maak ook van hulpmiddels gebruik soos: Traktaatjies; Woordlose boekie (met kleure); Kruise (blokkies met kleure); die skets: mens/God met kloof (sonde wat skeiding bring) tussen-in; Krale; Landsvlag; Living Balls; Breë en smal weg; Coke blikkie; en enige ander toepaslike manier om die Goeie Nuus oor te dra. 

 1. Die gesprek met Bybel en kruis (blokkies) – ook Woordlose boekie (met kleure)

Begin by God wat vir ons lief is en ons gemaak het as sy verteenwoordigers (Gen. 1:1, 1:26; Eks. 34:6,7; 1 Joh. 4:8,16)

Met blokkies (of woordlose boekie), bou die kruis aan die hand van die kleure

 • Swart: Ons is sondig – sonde bring skeiding tussen ons en God. Geen pogings van ons kant kan ons weer by God uitbring nie
 • Rooi:Jesus het ons van ons sonde kom verlos – aan kruis gesterf. God het self die pad na Hom toe vir ons kom oopmaak.
 • Wit: Hy was ons skoon van ons sonde en gee aan ons die nuwe lewe
 • Geel: Herinner aan son/warmte/liefde/hemel (met goue strate) – ‘n lewe in God se teenwoordigheid. Hier kan ons mense help om ‘n keuse vir Jesus te maak en in ‘n verhouding met Hom te staan te kom.  Wie die Seun het, het die lewe (Joh.1:12; 3:36).  Moet nie forseer nie.  Bid vir hul.
 • Groen: Ons moet groei in ons verhouding met Jesus – lees Bybel; bid; skakel in by kerk.

Indien iemand ‘n keuse vir Jesus gemaak het, moet name deurgee sodat die plaaslike kerk (plaaslike gemeente onder leiding van ds. Sithole) dit kan doen.   Persoon wat ‘n oorgawe aan die Here gemaak het moet verder begelei word op die pad van dissipelskap.

 

 1. Praktiese sake met betrekking tot uitreike / huisbesoek / siekebesoek
 • Elke span het ‘n leier wat verantwoordelik is vir die sameroeping van die span; skakeling met tolk/gids; aanwys van verantwoordelik persoon vir gesprekke by elke besoekpunt; om te sorg dat binne tydsraamwerk bly; ens.
 • Groep bid voor en na die uitreik saam.
 • Indien hul aan onafhanklike kerke (Shembe; Sioniste; ens.) behoort – stel belang, gee om, deel die evangelie met hul, bid vir hul en nooi hul na die veldtogte saans. Ons kan hul nie verander nie – dis die werk van die Heilige Gees.  Ons kan wel met liefde optree en die saad saai.
 • Deel jou storie en getuig van die verskil wat Jesus in jou lewe gemaak het … en nog steeds maak. Niemand kan met jou ervaring en belewenis van wat jy van God het, stry nie.

 

     Tydens uitreike

 • Gebed – deurlopend.
 • Wees jouself: spontaan maar sensitief vir leiding van Heilige Gees. Neem met vrymoedigheid deel – moet nie jouself briek nie!
 • Stel self oop en beskikbaar vir leiding van Heilige Gees.
 • Vra of daar spesifieke sake is waarvoor jy kan bid. Dra hul dan by name aan die Here op en bid vir die spesifieke sake soos versoek.
 • Groet mense wat verby loop vriendelik.
 • Wees op uitkyk vir mense wat belangstellend naderstaan. Gids/tolk sal voor loop en huis groet. Wag tot hul gereed is om groep te ontvang. Vra of jy met hul kan praat … oor Jesus Christus; oor die wonderlikste geskenk wat ons ontvang het; oor die Blye Boodskap; of hul ‘n Bybel het; en vertel van die vreugde om aan Jesus Christus te behoort; wees net oop vir leiding van Heilige Gees.

       Die posisie van die tolk/gids

 • Gewoonlik jongmense / transformers / matrikulante / Sondagskoolleiers / Lidmate van die kerk … gewillig om te help
 • Betrek tolk by gesprek as jy voel jy haak vas.
 • Hulle is baie vriendelik en behulpsaam.
 • Hoe hanteer ons moeilike gevalle
 • Luister na hulle (luister opreg) – vra dat Heilige Gees jou sal lei om die nood van die mens agter dit wat hy/sy sê, raak te sien.
 • Wees net onvoorwaardelik lief vir hom/haar.
 • Laat Heilige Gees toe om jou te lei in antwoord … bid … (Mat. 10:19,20)
 • Onthou: ons kan nie mense se lewens verander nie – dis God se werk. Hy stuur ons egter om sy liefde te leef.
 1. As span (hoe tree ons teenoor mekaar op)
 • Lééf die liefde. (Dit sal nie moontlik wees om liefde teenoor die mense van Msinga te leef … as ons dit nie teenoor mekaar kan doen nie.)
 • Ag die ander persoon hoër as jouself. (Fil. 2:3,4)
 • Behandel mekaar met respek.Dien mekaar; Wees verdraagsaam.
 • Alles wat ons doen, is daarop gerig om verhoudings te bou waarin ons die liefde van die Here kan sigbaar maak: van die speel met ‘n kind tot die staan en gesels met ‘n jongmens langs die sokkerveld…
 1. Iets oor die Zoeloe en Msinga 
 • Die Zoeloe

Alhoewel die mense al baie meer modern is as ‘n klompie jaar gelede, is hulle onder wie ons gaan werk tog nog baie tradisioneel.  Miskien méér in hul denke as in hul voorkoms.  Ons gaan in hul omgewing en leefwêreld inbeweeg.  Ons gaan die boodskap van verlossing in Jesus Christus aan hul verkondig deur ons woorde en dade – hul sal moet kan sien dat Jesus in ons leef.  Ons gaan nie om ons kultuur en gebruike op hul af te dwing nie.  In ons optrede teenoor hulle moet die wagwoord altyd liefde en respek wees.  Bejeen hul met die grootste liefde en respek – hulle sal dit moet kan sien!  Wees jouself, wees spontaan, maar maak tyd vir hul en wees bereid om aan te pas by hul gewoontes en gebruike.  Die beste manier om in sy leefwêreld in te kom, is om hom darem in sy taal te kan groet en te kan aanspreek.  Onthou: hande vat en drukkies in die openbaar is by hulle uit.  Ons is in Zoeloeland…..

 • Msinga

Oral in Afrika gaan verstedeliking gepaard met die behoud van sterk bande met die tradisionele platteland. In Suid-Afrika is Msinga dan ook geen uitsondering nie. Al het die mans hulle stedelike huishoudings, is die trasionele huishouding die een wat hom uiteindelik moet begrawe en met die voorvaders moet herenig. Soos elders in Afrika is die platteland die landelike wieg, wat die stedelike enkelouers se kinders grootmaak.

Msinga is in KZN die bakermat van tradisionele kunste, kruiekuns, tradisionele bygelowe en godsdiens. Wat in Msinga gebeur, ego in die groot stede. Groot “sangomas” (waarsêers) en “inyangas” (kruiedokters) is in Msinga gesetel.

 

Geweldskultuur
Stamgeweld was tot in die vroeë 1990’s nog in Msinga aan die orde van die dag, waar bloedige tonele van grusame stamoorloë sinoniem met Msinga geword het. Met die opkoms van demokrasie, wou die ANC en die IVP geen mag deel nie. In totaal is ongeveer 20 000 mense in KZN in politiek verwante geweld gedood.  Met die eerste demokratiese verkiesing was Msinga en die Ekuvukeni-gebied een van die “hot spots” van politieke geweld. Die gebied is baie landelik en tradisioneel.  Die gevestigde geweldskultuur manifesteer vandag nog in geweldsmisdaad.

 

 • Msinga en eBusi

Gedurende 1993 (26 jaar gelede) het Bergsig gemeente vir die eerste keer na Msinga uitgereik.  Ons het deur die jare op verskeie plekke in die Msinga-omgewing gewerk tot ons in 2008 vir die eerste keer na eBusi uitgereik het.  Vanjaar sal dit die elfde keer wees wat ons by eBusi staan en die voorreg het om onder leiding van  ds. Bonginkosi Sithole, en onder beskerming van baba Mlango (die hoofman op wie se grond die kerkie is), dié gemeenskap te bedien.  

 

 1. Uitstuur en terugvoer
 • Op Sondag, 9 Junie om 08:30 en 10:00, is ons as span in die eredienste met die seën van die Here uitgestuur.
 • Op Sondag, 14 Julie om 08:00 en 10:00 (die eerste Sondag na die skoolvakansie) gee ons terugvoer aan die gemeente met foto’s en enkele getuienisse. Doen asb moeite om die geleenthede by te woon.

 

 1. Uitreik na plaaslike gemeenskap

Msinga is nie die einde nie.  Soos die Here ons daar gebruik wil Hy ons ook in George en omgewing gebruik.  Jy is so welkom om ook by ons plaaslike uitreike (Thembalethu; Geelhoutboom; Stranddienste; Emmers van Hoop; Kidstop; ens.) betrokke te raak en in te skakel.

 

 1. Ten slotte

Om in Msinga te kan wees is ‘n voorreg en nie ‘n reg nie.  Ons is daar in uitnodiging van die plaaslike gemeente om hul te ondersteun en saam met hul te werk in die uitdra van die Goeie Nuus.  Ons doen dit op verskillende maniere: deur ons woorde, houding en gesindhede.

Die vrug daarvan is nie in ons hande nie – dit is in die Hande van Hom wat ons roep en stuur om die Goeie Nuus tot aan die uithoeke van die wêreld te dra en wat ons verseker dat Hy by ons is, tot aan die voleinding van die wêreld.  Dankie aan jul as leierspan vir jul liefde en ondersteuning oor die jare – en in die besonder aan Jan, vir jou entoesiasme en leiding as spanleier die afgelope ses jaar – in jou sien ek die bewys van ‘n God wat lewens verander en nuut maak!

Mag Msinga 2019 vir jou as spanlid méér as net ‘n uitreik wees.  Mag jy ons Heer en hemelse Vader weer op ‘n nuwe en vars manier ontmoet en liefkry. Hy seën ons mos om ander tot seën te wees!

 

Aan Hom al die eer!

Vrede

Charl du Plessis