Opwindende veranderinge by Bergsig

Categories: Nuus

Geagte gemeentelid

By Maandag 18 September se kerkraadsvergadering het die kerkraad ’n paar belangrike en opwindende besluite geneem.

Opwindende veranderinge by Bergsig PDF

Eerstens is daar besluit dat ds. Rudolph Grobler, op sy versoek, vanaf 1 Januarie in ’n tentmakerpos aangestel sal word. ’n Tentmakerpos behels dat ’n predikant deeltyds vir ’n gemeente werk en deeltyds vir ’n ander werkgewer. In hierdie geval sal ds. Rudolph 70% vir Bergsig werk en 30% vir VitaAmp. VitaAmp is ’n bediening wat verlede jaar deur dr. Johan Smith (voorheen van Moreletapark-gemeente) begin is en die visie is om gesinne, leiers en jeug toe te rus in ons land.  Ds. Rudolph sal spesifiek fokus op huwelike met die doel om gesinne in ons land te versterk. Vir meer inligting oor VitaAmp besoek gerus die webtuiste by http://www.vitaamp.org/

Saam hiermee is besluit om Suzette Luwes, wat tans haar gemeentejaar by Bergsig doen, aan te stel as jeugwerker in die gemeente. Suzette sal spesifiek fokus op die tieners en studente binne die gemeente terwyl die jeug oorkoepelend nog ds. Rudolph se verantwoordelikheid bly.

Hierdie 2 veranderinge het groot implikasies vir Bergsig en daar is baie vrae wat na vore kan kom. As kerkraad wil ons van die meer algemene vrae in hierdie dokument hanteer.

 

 1. Hoe werk ’n 70% pos prakties?

Dit het betrekking tot werksure en vergoeding. Ds. Rudolph sal verminderde verantwoordelikhede hê wat later in hierdie dokument genoem word. Hy sal ook ’n aangepaste vergoedingspakket ontvang wat 70% van sy vorige pakket se waarde is. ’n Kontrak word met Bergsig gesluit sowel as met VitaAmp en grense vir die werk word gestel.

 

 1. Is dit wys om nou nog iemand aan te stel terwyl ons tans begroot vir ’n finansiële tekort?

Die versoek vir ’n jeugwerker het van die jeugbediening se kant af gekom. Die behoefte het sterk na vore gekom dat die gemeente ’n jeugwerker nodig het wat op grondvlak met die tieners kan werk, asook kan uitreik na skole en die breër gemeenskap. Die konsensus by die jeugbediening is dat Suzette die ideale kandidaat is. Wat finansies betref hou dit ’n netto besparing vir die gemeente in. Suzette se pos is op haar versoek en volgens die eise van die werk slegs ’n 50% jeugwerkpos. Die besparing aan ds. Rudolph se vergoedingspakket is groter as die uitgawe vir ’n jeugwerker. Die kerkraad sien dit dus as ’n wen-wen situasie: ons kry ’n jeugwerker by, raak meer betrokke in die gemeenskap en in die proses is ons steeds algeheel beter af finansieel.

 1. Hoe lank sal hierdie reëling geldig wees?

Ds. Rudolph en Suzette sal beide ’n 1 jaar kontrakpos vul wat aan die einde van die jaar weer oorweeg kan word (einde 2018). Daarna kan dit 2 maal hernu word (vir 2019 en 2020) waarna dit ’n permanente pos moet word indien dit nie beëindig word nie. Die kerkraad het steeds die reg om na ’n jaar beide poste te heroorweeg en wysigings te maak.

 1. Hoe sal ds. Rudolph se nuwe posbeskrywing lyk?

Eredienste

 • Koördinering van kruisdiens en begeleiding van kruisdiensspan
 • Preek een maal per maand by kruisdiens
 • Preek een maal per maand by oggenddienste

Gesinsbediening

 • Vestig gesinsbediening onder lidmate in die ouderdomsgroep

van ongeveer 25 tot 45 jaar

 • Ouerskapstoerusting
 • Huwelikstoerusting
 • Kweek-Geloof-Tuis toerusting
 • Kleingroepe: vestig en toerus
 • Pastorale versorging (ds. Hannes staan in as ds. Rudolph nie

beskikbaar is nie)

Leierskap en visionering

 • Vorm deel van leierskap wat werksaamhede van gemeente

koördineer

 • Visionering by kerkraadsvergaderings en onder leraarspan
 • Mentorskap vir jeugwerker

 

 1. Hoe sal Suzette se posbeskrywing lyk?

Kruisdienste

 • Deel van span wat kruisdienste koördineer en beplan
 • Preek 2 maal per maand by kruisdienste

Tienerbediening

 • Toerusting van jeugbediening leierspan
 • Koördinering en bediening van #ignite tieners (gr.8-10)
 • Begeleiding van belydenisklas (gr.11)
 • Uitreike (Heroldsbaai-stranddiens en plaaslik)
 • Beplanning en uitvoer van kampe vir jeug
 • Algemene pastorale sorg van tieners
 • Bediening by skole in samewerking met personeel

Naskoolse jeug (studente en jong volwassenes)

 • Vestiging en koördinering van kleingroepbediening

 

 

Ons as kerkraad is baie opgewonde vir die nuwe geleenthede wat die Here nou oor ons pad bring en die wye impak wat ons as gemeente kan maak. Ons besef dat dit onmoontlik is om in ’n dokument soos hierdie almal se vrae te beantwoord. Daarom wil ons eerstens enigiemand uitnooi wat nog vrae het om een van die leraars te kontak. Saam hiermee hou ons ’n spesiale besprekingsgeleentheid Sondag 15 Oktober om 09:30 en weer om 11:00 in die jeuglokaal. Die idee is om almal wat meer wil weet so goed as moontlik in te lig en ook te luister na vrae wat na vore kom.

Ons vertrou die Here dat Hy hierdie nuwe hoofstuk in ons gemeente sal seën en ons al hoe meer sal gebruik om die werk van Sy koninkryk te doen.

Seënwense

Bergsig kerkraad